skip to Main Content

Poziv na regionalni sastanak Alijanse za EU integracije

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), uz podršku EU Delagacije u BiH kroz Tacso BIH, pokrenuli su inicijativu za kreiranje „Alijanse za EU integracije“ kao strukture sa kapacitetom da doprinese aktivnom učešću subjekata koji djeluju izvan javnog sektora (NVO, mediji, poslovna preduzeća, akademska zajednica, nezavisni aktivisti, itd) u aktuelnim procesima EU integracija u BiH – kako u postojećim aktivnostima u vezi sa EU upitnikom tako i kasnije nakon očekivano pozitivnog AVIS izvještaja, a kada započnu pregovori po pojedinim poglavljima.

Tim povodom pozivaju se svi zainteresovani na regionalni sastanak Alijanse za EU integracije koja ce se održati 10. maja u Sarajevu, u hotelu Hollywood (Dr.Mustafe Pintola 23, Ilidža), sa početkom u 11:00 časova. Na sastanku će se razmjeniti informacije o inicijativi, tj. moći će se pitati/diskutovati/ razjasniti sva pitanja, s ciljem da se već tada što veći broj organizacija i pojedinaca priključi „Alijansi“, odnosno nekoj od radnih grupa koje ćemo formirati po poglavljima EU.

U narednom periodu želimo uspostaviti najmanje 7 radnih grupa (sa akterima iz civilnog i poslovnog sektora, medija i drugih), koje bi pokrile blizu 20 pregovaračkih poglavlja i koje bi u narednih nekoliko mjeseci praktično radile na pitanjima iz aktuelnog Upitnika Evropske komisije, uz razvoj partnerstava sa javnim institucijama u vezi dolazećih pregovaračkih poglavlja. Tokom juna/jula 2017. godine planirana je organizacija velike zajedničke konferencije, na kojoj će se diskutovati o najboljim modalitetima i pristupima u budućem radu.

Teži se  pozicioniranju Alijanse za EU integracije kao otvoren i inkluzivni alat nevladinog i poslovnog sektora sa kapacitetom da legitimno i kvalitetno doprinese pregovaračkom postupku (kroz analize/konsultacije/ javne debate/policy prijedloge itd) kako bi dobili što bolje javne politike tokom usklađivanja sa acquis communautaire, te da kao takva Alijansa za EU integracije bude prepoznata od ključnih aktera u BiH kao i EU delegacije.

Putni troškovi za aktere koji dolaze iz mjesta koja su udaljena više od 30 km od mjesta održavanja regionalnog sastanka Alijanse biće pokriveni od strane organizatora.

Back To Top