skip to Main Content

Marš mira 2O17: Poziv umjetnicima i autorima

Organizacioni odbor za obiljeZavanje 22. godi5njice genocida nad Boinjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica i Pododbor Mar5a mira 2OL7. objavili su poziv svim zainteresovanim autorima i umjetnicima, koji u svom umjetnidkom i autorskom opusu posjeduju video sadrZaje, knjige, filmove ili druge vrste umjetnidko-dokumentarnih sadrZaja, da se do 0L.07.2017. godine prijave za uie5ie u programskim sadriajima Maria miraZOLT na e-mailadresu: protokolmarsmiralOLT@gmail.com.

U prijavije potrebno dostaviti potpune podatke o autoru, kao i dio sadriaja za koji autor smatra da bi bio prikladan za prikazivanje – izvodenje u programskim sadriajima MarSa mira.

Pododbor za MarS mira de sve dostavljene prijedloge pregledati, a prijavljene autore kontaktirati najkraiem vremenskom roku.

Back To Top