skip to Main Content

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE LUKAVAC: SAOPĆENJE ZA JAVNOST

U skladu sa provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara, stanovnike općine Lukavac želimo upoznati sa opasnostima koje mogu dovesti do nastanka požara na otvorenim površinama, kao što su šume, livade, njive i bašte.

Ljudskom nepažnjom može doći do nastanka požara na otvorenim površinama usljed:

-spaljivanja smeća, korova, suhe trave i žbunja, kukuruzovine i lišća,

-bacanja šibica, opušaka, pirotehničkih i drugih gorećih tvari na otvorene površine,

-loženja vatre u improviziranim ložištima kao što su roštilji ili druga ložišta koja nisu propisno obezbjeđena od prenosa vatre na okolinu.

Prije loženja vatre na otvorenom prostoru potrebno je preduzeti odgovarajuće preventivne mjere zaštite da se vatra ne bi nekontrolisano proširila na druge površine, u kom cilju treba preduzeti sljedeće aktivnosti:

– tvari koje se spaljuju moraju se odmaknuti na sigurnu udaljenost od šume, vodova električne energije i drugih instalacija i objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

– oko mjesta loženja potrebno je ukloniti vegetaciju, odnosno očistiti sigurnosni pojas, kako bi se spriječio prenos plamena na druge površine,

– na mjestu gdje se vrši loženje vatre potrebno je osigurati prisutnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,

– uz mjesto loženja potrebno je obezbjediti priručna sredstva za gašenje požara, kao što su lopate, metlanice, voda, pijesak i druga sredstva,

-kada se provedu navedene sigurnosne procedure paljenje vatre može se vršiti , ali samo u vrijeme kada nema izraženog vjetra.

Molimo građane općine Lukavac da se pridržavaju navedenih preventivnih mjera zaštite, jer će u protivnom podlijegati kaznenim odredbama Zakona o zaštiti od požara.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE LUKAVAC

Back To Top