skip to Main Content

Najava seminara o borbi protiv ilegalne trgovine umjetninama

Centar protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) u saradnji sa Ambasadom Francuske u Bosni i Hercegovini, Javnom ustanovom Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST F BiH), i Međunarodnom galerijom portreta Tuzla organizuju 18. septembra seminar o ilegalnoj trgovini umjetninama u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH u Sarajevu (Adresa: CEST FB\H, Halido Nazečića 4 (iza Opće Bolnice).

6,3% svjetske ilegalne trgovine umjetninama zastupljeno je u Jugoistočnoj Evropi. Od 1992. godine u Bosni i Hercegovini ukradeno je nekoliko hiljada umjetnina (umjetnidke slike iz privatnih i javnih kolekcija, arheoloSki predmeti, raritetne knjige i rukopisi i sl.) od kojih jedan znadajan broj ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Ovaj seminar omogudiie sudijama, tuiiteljima, policiji i drZavnim sluZbenicima u BiH i Federaciji, bolju pripremu za borbu protiv ovih kriminalnih radnji.

Predavadi su : Ljiljana Filipovii (Krividno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH), Corinne Chartrelle,
(Francusko ministarstvo unutraSnjih poslova) i Senad Begovii (Centar protiv krijumdarenja umjetninama).

Ambasador Francuske 6e otvoriti seminar 18. septembra u 9.15 sati. 

 

Back To Top