skip to Main Content

Lukavac: Proglašena uzbuna za stepen zagađenja zraka

U skladu sa aktom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Lukavac povodom proglašenja EPIZODE UZBUNE za stepen zagađenja zraka za područje općine Lukavac.

S tim u vezi, obavještava se stanovništvo i pravna lica sa područja općine Lukavac da je Općinski štab civilne zaštite Lukavac, u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, donio slijedeće zaključke:

1. Rizične grupe stanovništva, a posebno djeca, treba da izbjegavaju boravak na otvorenom,

2. Svi korisnici motornih vozila treba da smanje upotrebu istih u užem gradskom jezgru u cilju smanjenja emisije štetnih materija,

3. Strogo se zabranjuje spaljivanje komunalnog i poljoprivrednog otpada (granja, trave, klasure itd.) na otvorenom prostoru, a inspekciji se nalaže da vrši kontrolu,

4. Sva pravna i fizička lica vlasnici kotlovnica treba da svedu na minimum korištenje ložišta u cilju smanjenja emisije štetnih materija u zrak,

5. Uputiti zahtjev Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK za obustavu nastavnog procesa u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja na području općine Lukavac,

6. Uputiti zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK za vršenje dodatnih mjerenja mobilnom mjernom stanicom za mjerenje kvaliteta zraka na više kritičnih lokacija, sa posebnim akcentom na veće privredne subjekte,

7. Pojačati kontrolu vozila i upućivanje na vanredni tehnički pregled vozila koja vidno emituju veće količine crnog dima i čađi,

8. Izvršiti zamjenu pogonskih goriva kod industrijskih i drugih objekata koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož ulja u skladu sa okolinskim dozvolama,

9. Osigurati nesmetan protok motornih vozila na glavnim gradskim raskrsnicama u skladu sa mogućnostima Policijske uprave Lukavac,

10. Obavještenje će, pored medija, biti dostavljeno na adrese većih privrednih subjekata na području općine Lukavac.

Back To Top