skip to Main Content

Otvoreno pismo Uprave RMU „Banovići“ d.d. Banovići

Na naš e-mail stiglo je saopštenje Uprave RMU “Banovići” d.d. Banovići povodom javnih istupanja Safeta Softića i Bege Gutića. 

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

 

U svojim javnim nastupima Safet Softić i Bego Gutić, putem pojedinih elektronskih medija (FACCE tv i TV1) te putem određenih portala iznijeli su niz neistina kojima stvaraju ničim opravdanu izuzetno lošu sliku o Banovićima kao općini ali i o RMU „Banovići“ d.d. Banovići kao privrednom subjektu koji je oslonac razvoja cjelokupne općine Banovići.Zbog toga, kao legitimni predstavnici RMU „Banovići“ d.d. Banovići želimo odgovoriti na njihove izjave.

Imenovani su postavili pitanje javnosti: Zbog čega RMU „Banovići“ dd. Banovići nije u sastavu Koncerna EP BiH?- zbog čega smo dužni informisati javnost o trenutnom stanju u Rudniku Banovići, uporedivši ga sa stanjem sa Rudnicima u sastavu Koncerna, pri čemu će mo posebno poređenje izvršiti sa Rudnicima Kreka kao najvećem rudniku u sastavu Koncerna. Rudnik Banovići trenutno upošljava 2780 radnika, dok Rudnici Kreka upošljavaju 2480 radnika iako su prije ulaska u koncern upošljavali 4050 radnika, što znači, da su ulaskom u Koncern smanjili broj zaposlenih za 1570 radnika, a rudnik Banovići povećao broj zaposlenih sa 2503 radnika na 2900 po planu, dok je ne planirano u penziju otišlo 120 radnika, što će biti popunjeno u tekućoj godini.
Prosječna plaća zaposlenih u RMU „Banovići“ u 2017.godini iznosila je 988 KM s tim da je svakom radniku plaća uvećavana za 119 KM po osnovu Kolektivng ugovora iz 2000-e godine, dok je prosječna plaća zaposlenih u Rudnicima Kreka u 2017.godini iznosila 970 KM.

Rudnik Banovići je od 2004.godine, od kada se na čelu ovog koektiva nalazi u većini ista Uprava Društva, zaposlio je 1548 novih radnika od čega: 684 demobilisana borca i RVI, 128 radnika-djece Šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, 20 radnika u stanju socijalne potrebe, te ostalih 716 radnika od kojih je preko 500 djece demobilisanih boraca, RVI i civilnih žrtava rata i o tome u prethodnom periodu u dva navrata, na zahtjev pojedinih poslanika, upoznavao Parlament F BiH o proceduri prijema svakog zaposlenog radnika. Rudnik Banovići je u periodu od 2004.godine investirao u opremu 177.400.000,00 KM od čega samo u 2017.godini 10.774.000,00 KM te ima pripremljene investicije u iznosu od 44.700.000,00 KM koje će se realizovati do kraja 2018.godine.

Dok u Rudnike Kreka investiranje vrši EP BiH od svojih sredstava i koliko nam je poznato za te namjene je planirano oko 160.000.000,00 KM za period 2016, 2017 i 2018.godina.Prema nama dostupnim informacija ništa od tih planiranih sredstava nije namjenski utrošeno nego je sve prebačeno za finansiranje izgradnje Bloka 7 TE u Tuzli.

Uporedimo li Rudnik Banovići sa Rudnicima Kreka dolazimo do apsurdih pokazatelja, da oba Rudnika prodaju ugalj EP BiH po istoj cijeni ( 5KM/GJ iz podzemne eksploatacije i 4,7 KM/GJ iz površinske eksploatacije) a ostvaruju dijametralno suprotne rezultate.Naime, u istom periodu Rudnik Banovići vrši prijem novih 1548 radnika, investira iz vlastitih sredstava, izmiruje redovno obaveze prema državi, dobavljačima i radnicima i ostvaruje pozitivan poslovni rezultat, a Rudnici Kreka smanjuju broj zaposlenih za 1570 radnika, ne izvršava obaveze prema državi, dobavljačima a djelimično i prema radnicima, investira od sredstava EP BiH pa ipak iskazuje milionske gubitke od čega samo nakon ulaska u Koncern preko 100. miliona KM. Nakon ovih pokazatelja, stanje u ovim rudnicima, prepuštamo sudu javnosti, koji će moći zaključiti ko se u kom kolektivu ponašao domaćinski, koja je organizacija kolektiva bolja i efikasnija i ko bi trebao odgovarati za poslovanje ovih rudnika a ko bi trebao biti nagrađen. Rudnik Banovići je u periodu 2004-2017.godina, od kada ova Uprava Društva brine o poslovanju ovog kolektiva, ostvario dobit u iznosu od 44.140.000,00 KM, te iskazao pozitivan poslovni rezultat u 2017.godini u iznosu od 6.200.00,00 KM.Pored ovakvih rezultata u ovom periodu Rudnik Banovići je redovno servisirao poreze i doprinose kao i ostale zakonske obaveze.

Za razliku od Rudnika Banovići, Rudnici Kreka koji su u sastavu Koncerna imaju manju prosječnu plaću, od ulaska u Koncern, broj zaposlenih su smanjili za 1570 radnika a pored toga bilježe značajne gubitke o čemu govori podatak da su Rudnici Kreka u 2016 godini ostvarili gubitak od 21.500.000,00 KM dok je ukupan negativan rezultat svih rudnika u Koncernu u 2016.godini iznosio 62.660.000,00 KM.

U 2017.godini prema preliminarnim rezultatima negativan rezultat svih rudnika u Koncernu iznosi 29.810.000,00 KM dok je samo Rudnik Kreka iskazao gubitak u 2017.godini od 10.990.000,00 KM. Uporedo sa ovim pokazateljima, javnost mora biti upoznata i sa činjenicom, da se od osnivanja Koncerna broj zaposlenih u svim rudnicima smanji za oko 4.500 dok broj zaposlenih u EP BiH raste, što znači da je ukupan teret opstanka energetskog sektora isključivo na leđima rudara, koji iz pojedinih rudnika ne mogu ostvariti ni zasluženu mirovinu zbog neuplaćenih poreza i doprinosa. Bitno je još napomenuti da su Rudnici Kreka već od EP BiH uzeli avans u iznosu od 36.000.000,00 KM što znači da su unaprijed već naplatili petomjesečnu proizvodnju.
Pored toga ukupna dugovanja Rudnika Kreka iznose preko 200.000.000,00 KM iskazana prema državnim obavezama i dobavljačima.Radnici Kreke zdrastvene knjižice ovjeravaju na jedan dan,a na prijedlog nove Vlade TK prolongiran im je rok za uplatu doprinosa za zdrastvo i nezaposlene još za 10. godina.

Zar to nisu dovoljni razlozi, za svakoga ko nije malouman, da uporedi ove pokazatelje, te da Rudnik Banovići kao kompaniju sa većinskim državnim kapitalom proglasi najuspješnijom kompanijom u oblasti rudarstva i pruži im maksimalnu podršku državnih institucija u nastavku razvoja. Za razliku od te podrške koju bi trebali iskazati oni koji obnašaju državničke funkcije, od navedenih pojedinca poput Safeta Softića i Bege Gutića, tek putem medija Uprava Društva ovog kolektiva saznaje da je bio pokrenut postupak njene smjene još u decembru 2017.godine, iako vodi najuspješniji kolektiv, ali da za taj korak nisu imali potrebnu većinu.

Mišljenja smo da iznošenje ovakvin notornih laži od strane navedenih ,oko položaja radnika u Koncernu i visini njihovih plaća, koje su navodno za 200 ili 300 KM veće od plaća u Rudniku Banovići ima za cilj da izazove određenu reakciju radnika odnosno nemire koji bi destabilizovali ovaj kolektiv i pomenutim pojedincima pružili
političku podršku u zadovoljavanju vlastitih apetita te ugrozili buduće projekte i stabilnost općine Banovići. U toku ove sedmice Uprava Društva će medije upoznati i sa odgovorima na ostale neistine Bege Gutića i Safeta Softića.

Back To Top