skip to Main Content

Općoj bolnici u Gračanici dodijeljena akreditacija za kvalitet

Općoj bolnici „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici dodijeljena akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj općoj bolnici u FBiH koja je ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru Opće bolnice u Gračanici dr. Almiru Sakiću dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

„Akreditacija za nas predstavlja osiguranje pružanja kvalitetne, efektivne i efikasne zdravstvene zaštite uz ispunjenje akreditacijskih bolničkih standarda, što će afirmirati našu zdravstvenu ustanovu u ustanovu od kantonalnog značaja za pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa. Naše naredne aktivnosti bazirat će se prije svega na održivosti dostignutih standarda, te daljnjem podizanju kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa misijom i vizijom naše zdravstvene ustanove“, kazao je prilikom dodjele akreditacije dr. Almir Sakić, direktor Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici.

Proces akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).  Direktor AKAZ-a Ahmed Novo je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice na predanom radu na
ispunjenju akreditacijskih standarda tokom ovog zahtjevnog procesa.

Back To Top