skip to Main Content

OO SDA Banovići: Upućena žalba relevantnim institucijama

Saopćenje OO SDA Banovići

Dana 27.08.2018 OO SDA Banovići blagovremeno je podnijela zahtjev za dodjeljivanje prostora za plakatiranje, Službi za urbanizam, prostorno uređenje i poduzetništvo općine Banovići.Na naš zahtjev odgovoreno je od strane Službe za budžet i finansije i inspekcijske poslove općine Banovići,kojim nas obavještavaju da su prostore za plakatiranje na području Banovića dodijelili jednoj političkoj partiji,prema našim informacijama PDA,čime se direktno krši Izborni Zakon BiH, koji u članu 7, nalaže da općinski organ kod dodjele prostora za plakatiranje je dužan ravnopravno tretirati sve političke subjekte i Ustav BiH koji garantuje fer i pošten izborni proces.

Isto tako aktom 06-23-1639/18 od 30.08.2018 god. Služba za budžet, finansije i inspekcijske poslove, nalaže da su političke partije ukoliko postoji potreba za korištenjem javnih površina u predizbornoj kamapanji, dužne tražiti odobrenje od nadležnog općinskog organa za zauzimanje javnih površina, čime se takođe direktno krši USTAV BiH i USTAV FBiH koji garantuje slobodu mirnog okupljanja i udruživanja kao i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava koja u čl.11 garantuje navedena prava, a u tački 2 navedenog čl.11 da se za vršenje ovih prava ne mogu postavljati nikakva ograničenja, dok Izborni zakon BiH samo propisuje obavezu prijavljivanja javnog skupa nadležnom policijskom organu 24 sata prije održavanja.

Molimo naslove da svako u svom domenu OSCE, OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BiH, CIK BiH,OIK Banovići osigura da se u Banovićima stvore uslovi za sprovođenje fer i poštenih izbora bez bilo kakve političke diskriminacije ili favoriziranja bilo kojeg političkog subjekta, što je u navedena dva primjera više nego očito obzirom da lokalnu vlast u Banovićima obnaša PDA koja u potpunosti kontroliše općinsku administraciju koja bi trebala biti profesionalna i obavljati svoju službu bez ikakvog političkog favoriziranja, odnosno pokušava se u predizbornoj kampanji pogodovati jednoj političkoj partiji i time je staviti u povlašten položaj u odnosu na druge.

Back To Top